Vyhlásenie lídrov G-20 k novému koronavírusu na mimoriadnom samite

Bezprecedentná pandémia COVID - 19 nám presvedčivo pripomína našu vzájomnú prepojenosť a zraniteľnosť. Tento vírus neuznáva hranice. Boj proti tejto pandémii si vyžaduje prijatie transparentných, rozhodných, koordinovaných, ambicióznych a vedecky podložených globálnych opatrení v duchu solidarity. Sme plne odhodlaní jednotne vystúpiť proti tejto spoločnej hrozbe.

 

Otriasla nami tragická smrť a utrpenie ľudí na celom svete. Boj proti pandémii a s ňou súvisiacim lekárskym, sociálnym a hospodárskym dôsledkom je našou absolútnou prioritou. Pokračujeme v boji s pandémiou a vyjadrujeme vďaku a podporu všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú v prvej línii tohto boja.

 

Skupina G20 je spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Medzinárodným menovým fondom (MMF), skupinou Svetovej banky (WBG), Organizáciou Spojených národov (OSN) a ďalšími medzinárodnými organizáciami, ktoré konajú v rámci svojich súčasných právomocí, rozhodnutá urobiť všetko, čo je v jej silách, aby prekonala pandémiu. Sme odhodlaní vynaložiť maximálne úsilie jednotlivo aj kolektívne s cieľom:

 

  • chraniť život ľudí⁏
  • zachovať pracovné miesta a úroveň príjmov⁏
  • obnoviť dôveru v budúcnosť, udržať finančnú stabilitu, obnoviť hospodársky rast a zabezpečiť jeho ďalšie urýchlenie⁏
  • minimalizovať výpadky v činnosti obchodných prevádzok a globálnych hodnotových reťazcov⁏
  • poskytnúť pomoc všetkým krajinám, ktoré potrebujú pomoc⁏
  • koordinovať opatrenia v oblasti verejného zdravia a verejných financií.

 

Boj s pandémiou

 

Zaväzujeme sa prijať všetky potrebné zdravotné opatrenia a vynasnažíme sa poskytnúť dostatočné finančné prostriedky na obmedzenie pandémie a ochranu ľudí, najmä tých najzraniteľnejších. Budeme poskytovať včasné a transparentné informácie, vymieňať si epidemiologické a klinické údaje ako aj materiály, potrebné na výskum a vývoj, posiľňovať zdravotnícke systémy na celom svete, a to aj prostredníctvom maximálneho poskytovania pomoci pri vykonávania Medzinárodných zdravotných predpisov WHO (IHR, 2005). Budeme rozširovať naše výrobné kapacity, aby sme uspokojili rastúce požiadavky na zdravotnícke potreby a aby sme ich široko sprístupňovali za dostupné ceny na spravodlivom základe tam, kde sú najviac potrebné, a čo najskôr. Zdôrazňujeme význam zodpovedného informovania verejnosti počas globálnej zdravotnej krízy. Našim ministrom zdravotníctva nariaďujeme, aby podľa potreby zorganizovali stretnutia s cieľom vymieňať si národné skúsenosti a počas ministerského stretnutia v apríli t. r. vypracovali súbor naliehavých opatrení skupiny G20 na spoločný boj proti pandémii.

 

Plne podporujeme úsilie WHO a sme odhodlaní ďalej posilňovať jej právomoc pri koordinovaní medzinárodného boja proti pandémii, najmä v oblasti ochrany zdravotníckych pracovníkov , ktorí sú v prvej línii boja s pandémiou, ako aj dodávok zdravotníckych pomôcok, najmä diagnostických a liečebných nástrojov, liekov a vakcín. Uznávame potrebu nevyhnutných opatrení na okamžité zvýšenie globálneho úsilia v boji proti kríze spôsobenej COVID - 19. Pohotove sa zapojíme do spolupráce, vrátane s zainteresovanými stranami, s cieľom preklenúť deficit financovaní Strategického plánu WHO na zabezpečenie pripravenosti a reagovania. Zaväzujeme sa tiež, že okamžite dobrovoľne poskytneme zdroje na podporu Fondu solidarity WHO na boj proti COVID - 19, Koalícii pre inováciu pripravenosti v oblasti epidemiológie (CEPI) Globálnej aliancii pre vakcíny (Gavi). Vyzývame všetky krajiny, medzinárodné organizácie, podniky, charitatívne organizácie a jednotlivcov, aby prispeli k tomuto úsiliu.

 

Aby sme urobili bezpečnou našu budúcnosť, zaväzujeme sa, že posilníme národné, regionálne a globálne kapacity na boj proti možnému prepuknutiu infekčných chorôb výrazným zvýšením nákladov na pripravenosť na epidémiu. Zvýši sa tým ochrana všetkých osôb, najmä zraniteľných skupín, ktoré sú oveľa náchylnejšie na infekčné choroby. Zaväzujeme sa tiež spolupracovať na rozšírení financovania výskumu a vývoja vakcín a liekov, využívania digitálnych technológií a posilnení medzinárodnej vedeckej spolupráce. Budeme koordinovať naše úsilie aktívnejšie, a to aj so súkromným sektorom, aby sa urýchlil vývoj, výroba a distribúcia diagnostických nástrojov, antivírusových liekov, liekov a vakcín, riadiac sa princípmi zachovania bezpečnosti, spravodlivosti, širokého prístupu a cenovej dostupnosti.

 

V spolupráci s ďalšími relevantnými organizáciami poverujeme WHO, aby analyzovala existujúce nedostatky v pripravenosti na pandémie a v nadchádzajúcich mesiacoch pripravila správu pre spoločné stretnutie ministrov financií a zdravotníctva s cieľom spustiť iniciatívu globálnej pripravenosti na pandémie. Táto iniciatíva zohľadní výhody existujúcich programov s cieľom harmonizovať ich priority v oblasti globálnej pripravenosti a stane sa univerzálnou, účinnou a udržateľnou platformou na financovanie a koordináciu s cieľom urýchliť vývoj a distribúciu vakcín, diagnostických a liečebných prostriedkov.

 

 

Zachovanie životaschopnosti globálnej ekonomiky

 

Zaväzujeme sa, že urobíme všetko, čo je v našich silách, a využijeme všetky dostupné politické opatrenia, aby sme minimalizovali hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou, obnovili globálny hospodársky rast, podporili stabilitu trhu a posilnili udržateľný hospodársky rast.
V súčasnosti prijímame naliehavé a energické opatrenia zamerané na podporu hospodárstiev našich krajín; ochrana pracovníkov, podnikov, najmä mikropodnikov, malých a stredných podnikov a najviac postihnutých sektorov; zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany zraniteľných skupín obyvateľstva. Prijímame opatrenia na stimuláciu svetového hospodárstva vo výške viac ako 5 biliónov amerických dolárov v rámci cielenej daňovej a rozpočtovej politiky, ekonomických opatrení a záručných mechanizmov s cieľom neutralizovať sociálne, hospodárske a finančné dôsledky pandémie.

 

Budeme naďalej prijímať závažné a rozsiahle daňové a rozpočtové opatrenia. Kolektívne akcie Skupiny G20 zvýšia ich účinnosť, zabezpečia koordináciu a povedú k vzájomne sa posilňujúcemu účinku. Pôsobenie takéhoto rozsahu prispeje k oživeniu globálnej ekonomiky a vytvorí pevný základ na zachovanie pracovných miest a obnovenie hospodárskeho rastu. Našim ministrom financií a guvernérom centrálnych bánk dávame pokyn, aby pravidelne koordinovali svoju činnosť s cieľom vypracovať akčný plan Skupiny G20 ohľadne COVID-19 a úzko spolupracovali s medzinárodnými organizáciami, aby čo najskôr aby čo najskôr poskytli príslušnú medzinárodnú finančnú pomoc.

 

Podporujeme núdzové opatrenia prijaté centrálnymi bankami v rámci ich právomocí. Centrálne banky podnikajú kroky na podporu poskytovania úverov domácnostiam a podnikom, na podporu finančnej stability a zvýšenie likvidity globálnych trhov. Vítame pokračujúce rozširovanie swapových liniek našimi centrálnymi bankami. Podporujeme tiež regulačné a dozorné opatrenia prijaté na ďalšiu podporu ekonomiky finančného systému a vítame tiež vyhlásenie Rady pre finančnú stabilitu (SPS) o koordinácii zmienených opatrení.

 

Žiadame tiež Medzinárodnú organizáciu práce (ILO) a Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), aby sledovali vplyv pandémie na zamestnanosť.

 

Vítame tiež kroky, ktoré podnikli MMF a WBG na podporu krajín v núdzi, plne využívať celú škálu schopností v rámci koordinovanej globálnej reakcie a žiadame ich, aby pravidelne informovali G20 o vplyvoch pandémie, opatreniach reakcie a politických odporúčaní. Budeme aj naďalej reagovať na riziká zraniteľnosti dlhov v krajinách s nízkymi príjmami spôsobenými pandémiou. Žiadame tiež Medzinárodnú organizáciu práce (ILO) a Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), aby sledovali vplyv pandémie na zamestnanosť.

 

Boj proti chybám v medzinárodnom obchode


Na základe potrieb našich občanov sa budeme snažiť zabezpečiť cezhraničné dodávky životne dôležitých lekárskych dodávok zásadného významu pre poľnohospodárske produkty a iné tovary a služby a budeme riešiť narušenie v globálnych hodnotových reťazcoch, aby sme chránili zdravie a pohodu ľudí.

 

Zaväzujeme sa, že budeme aj naďalej spolupracovať s cieľom uľahčiť medzinárodný obchod a koordinovať reakciu tak, aby sme sa vyhli neprimeranému zasahovaniu do medzinárodnej dopravy a obchodu. Zdravotné núdzové opatrenia budú cielené, primerané, transparentné a dočasné. Nariaďujeme našim ministrom obchodu, aby posúdili vplyv pandémie na obchod.


Znovu potvrdzujeme náš cieľ – hľadať slobodné, spravodlivé, nediskriminačné, transparentné, predvídateľné a stabilné prostredie pre obchod a investície a tiež udržiavať naše trhy otvorené.

 

Oživenie globálnej spolupráce


Budeme aktívne a rozhodne spolupracovať s kľúčovými medzinárodnými organizáciami, najmä s WHO, MMF a skupinou Svetovej banky, ako aj s multilaterálnymi a regionálnymi rozvojovými bankami, aby sme vyvinuli efektívny, vzájomne prepojený, koordinovaný a operatívny súbor finančných opatrení a odstránili akékoľvek medzery v ich súboroch nástrojov.

 

Zaviazali sme sa posilniť globálne sytémy finančného zabezpečenia. Odporúčame týmto organizáciám, aby ďalej posilňovali svoju koordináciu, a to aj so súkromným sektorom, s cieľom podporovať rozvíjajúce sa trhy a rozvojové krajiny, ktoré v dôsledku COVID - 19 čelia zdravotným, sociálnym a hospodárskym šokom. Sme veľmi znepokojení vážnymi rizikami pre všetky krajiny, najmä pre rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny, najmä africké, malé ostrovné štáty, v ktorých môžu byť zdravotnícke systémy a ekonomiky menej pripravené na takúto výzvu, ako aj pre zvláštne riziká spojené s utečencami a vysídlencami. Sme presvedčení, že posilnenie zdravia v Afrike je kľúčom k zabezpečeniu udržateľnosti globálneho zdravia. Pomôžeme vybudovať kapacity a poskytnúť technickú pomoc, najmä ohrozeným komunitám. Sme pripravení zmobilizovať finančné prostriedky na rozvojovú a humanitárnu pomoc.

 

Vyzývame svojich príslušných vyšších úradníkov, aby boli úzko spolupracovali na podpore globálneho úsilia úsilie o zmiernenie dopadov pandémie, a to aj prijatím primeraných opatrení na kontrolu hraníc v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a aby v prípade potreby uľahčili návrat občanov do vlasti.

 

Vysoko si vážime úsilie o zabezpečenie ochrany zdravia našich ľudí odložením významných verejných udalostí, najmä rozhodnutím Medzinárodného olympijského výboru o zmene dátumov olympijských hier na dátum najneskôr do leta 2021. Podporujeme pevný zámer Japonska organizovať olympijské a paralympijské hry roku 2020 v Tokiu v plnom rozsahu ako stelesnenie schopnosti ľudstva prekonať skúšky.

 

Sme pripravení na okamžitú reakciu a ďalšie kroky, ktoré môžu byť potrebné. Vyjadrujeme svoju pripravenosť opäť sa stretnúť, ak si to situácia vyžaduje. Na zvládnutie tejto pandémie potrebujeme, ako nikdy doteraz, globálne kroky, solidaritu a medzinárodnú spoluprácu Sme presvedčení, že spoločnou prácou ju prekonáme. Budeme chrániť životy ľudí, obnovíme stabilitu globálnej ekonomiky a položíme pevný základ pre silný, udržateľný, vyvážený a všetstranný rast.

 

Zdroj: Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku, 30.30.2020