Ako funguje EÚ mechanizmus reakcie na krízu IPCR v infografike

Integrované dojednania o politickej reakcii na krízu (IPCR) sú jedným z mechanizmov, ktorými EÚ reaguje na krízy. Predsedníctvo Rady ho môže využiť na koordináciu politickej reakcie na závažné a komplexné krízy vrátane teroristických činov. Hlavné sídlo Rady EÚ a Európskej rady sa nachádza v Bruseli (Belgicko). Text pokračuje aj pod infografikou. Viac informácií v infografike:

Keď vznikne kríza:

  • prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou
  • v rámci EÚ alebo mimo nej

Mechanizmus reakcie na krízu na úrovni Rady môže aktivovať

  • predsedníctvo Rady
  • alebo členský štát, ktorý začne uplatňovať doložku o solidarite

Predsedníctvo Rady umožní spoluprácu príslušných aktérov z:

  • inštitúcií EÚ
  • postihnutých členských štátov
  • z ostatných významných zainteresovaných strán

Mechanizmus reakcie na krízu poskytuje konkrétne nástroje na:

  • výmenu informácií
  • jednoduchú spoluprácu
  • koordinovanie reakcie na krízu


K dispozícii sú 3 prevádzkové režimy:

 • režim monitorovania

  • výmena existujúcich správ o kríze
  • nonstop kontaktné miesto
 • Režim výmeny informácií

  • Výmena existujúcich správ o kríze
  • Nonstop kontaktné miesto
  • Analytické správy o situácii
  • Webová platforma na výmenu a zhromažďovanie informácií
 • Režim plnej aktivácie

  • Výmena existujúcich správ o kríze
  • Nonstop kontaktné miesto
  • Analytické správy o situácii
  • Webová platforma na výmenu a zhromažďovanie informácií
  • Krízové stretnutie veľvyslancov pri EÚ alebo ministrov
  • Návrhy opatrení na úrovni EÚ


Vypuknutie nákazy koronavírusom COVID-19

V decembri 2019 sa došlo v čínskom meste Wuhan k vypuknutiu nákazy novým koronavírusom, ktorý sa rýchlo rozšíril do ostatných oblastí Číny a do celého sveta. Do januára 2020 sa vyskytli izolované prípady v niektorých členských štátoch EÚ. Vo februári 2020 bolo zaznamenané významné zvýšenie počtu prípadov nákazy koronavírusom COVID-19 v severnom Taliansku a niekoľko ďalších členských štátov EÚ zaznamenalo prípady infikovaných ľudí. Chorvátske predsedníctvo sa 28. januára 2020 rozhodlo aktivovať únijný mechanizmus reakcie na krízu (IPCR) v režime výmeny informácií. Predsedníctvo ako druhý krok 2. marca 2020 prešlo k plnej aktivácii mechanizmu IPCR.

 

Keď dôjde ku kríze alebo katastrofe, či už prírodnej povahy alebo spôsobenej človekom, EÚ môže poskytovať pomoc a riešiť situáciu niekoľkými sektorovými mechanizmami reakcie na krízuDojednaniami o integrovanej politickej reakcii na krízu (IPCR) sa podporuje rýchle a koordinované prijímanie rozhodnutí na politickej úrovni EÚ pri závažných a komplexných krízach vrátane teroristických činov. Predsedníctvo Rady koordinuje pomocou tohto mechanizmu politickú reakciu na krízu tak, že zabezpečí spoluprácu medzi:

 • inštitúciami EÚ
 • postihnutými členskými štátmi
 • ďalšími kľúčovými aktérmi


Prečo ho potrebujeme?


Potreba
 vytvoriť na úrovni EÚ mechanizmus reakcie na krízu sa prejavila na začiatku 21. storočia v dôsledku niekoľkých dramatických udalostí:

 • útoky z 11. septembra 2001
 • bombové útoky v Madride v roku 2004 a v Londýne v roku 2005
 • cunami v Indickom oceáne v roku 2004


Rada v júni 2006 prijala dojednania o núdzovej a krízovej koordinácii (CCA). Mali byť platformou pre výmenu informácií a koordináciu činností medzi členskými štátmi v prípade závažnej krízy. V nadväznosti na CCA prijala Rada v roku 2013 dojednania o integrovanej politickej reakcii na krízu (IPCR). Tento vylepšený mechanizmus prináša niekoľko výhod, ako je:

 • väčšia flexibilita
 • lepšia možnosť jeho rozšírenia
 • využitie existujúcich zdrojov, štruktúr a spôsobilostí


V decembri 2018 prijala Rada vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa dojednania IPCR kodifikujú v právnom akte.


Ako funguje mechanizmus IPCR v praxi

Predsedníctvo Rady v čase krízy zabezpečuje spoluprácu medzi kľúčovými aktérmi z inštitúcií EÚ a postihnutých členských štátov, s cieľom zaistiť koordináciu a odstránenie nedostatkov. Mechanizmus Rady pre krízovú koordináciu môže spustiť:

 • predsedníctvo alebo
 • členský štát, ktorý uplatní doložku o solidarite


Mechanizmus IPCR poskytuje podporu predsedníctvu Rady, ako aj Coreperu a Rade, a to prostredníctvom konkrétnych nástrojov na:

 • zlepšenie výmeny informácií
 • zjednodušenie spolupráce
 • koordináciu reakcie na krízu na politickej úrovni


Medzi tieto nástroje patrí:

 • neformálny okrúhly stôl, t. j. krízové stretnutie s kľúčovými aktérmi (zástupcovia Komisie, ESVČ, agentúr EÚ, najviac postihnutých členských štátov, kabinetu predsedu Európskej rady, odborníkov atď.), ktoré vedie predsedníctvo.
 • analytické správy, prostredníctvom ktorých sa osoby zodpovedné za prijímanie rozhodnutí dôkladne oboznámia s aktuálnou situáciou
 • webová platforma na výmenu a zhromažďovanie informácií
 • nepretržite dostupné kontaktné miesto na zabezpečenie stáleho spojenia s kľúčovými aktérmi

Viac informácií o nástrojoch a prevádzkových režimoch mechanizmu krízovej koordinácie sa uvádza v tejto publikácii a letáku:


V závislosti od situácie sa uplatní jeden z troch prevádzkových režimov:

 • monitorovací režim na jednoduchú výmenu existujúcich správ o kríze
 • režim výmeny informácií, v rámci ktorého sa začínajú vypracovávať analytické správy a využíva sa webová platforma, ktorá umožňuje lepšie pochopiť danú situáciu a pripraviť sa na jej prípadné zhoršenie
 • plne aktivovaný režim, ktorý zahŕňa vypracovanie návrhov opatrení na úrovni EÚ, o ktorých rozhoduje Rada alebo Európska rada

Mechanizmus krízovej koordinácie možno aktivovať v prípade udalostí, ku ktorým došlo v rámci EÚ i mimo nej.


Koordinovaný prístup k migračnej kríze

V druhej polovici roku 2015 si rozsah migračných tokov v EÚ vyžiadal lepšie koordinovaný prístup. Luxemburské predsedníctvo sa preto 30. októbra 2015 rozhodlo, že v rámci mechanizmu krízovej koordinácie IPCR aktivuje režim výmeny informácií. Cieľom bolo:

 • monitorovať vývoj migračných tokov
 • poskytnúť podporu pri prijímaní rozhodnutí
 • lepšie vykonávať dohodnuté opatrenia


Predsedníctvo ako druhý krok 9. novembra 2015 prešlo k úplnej aktivácii mechanizmu IPCR. V rámci tohto režimu predsedníctvo pravidelne organizovalo okrúhle stoly s relevantnými odborníkmi, na ktorých sa riešila migračná kríza na úrovni EÚ. Ich cieľom bolo lepšie identifikovať potreby a prekážky a pomôcť pri koordinácii opatrení.


Príprava na krízy

Rada sa zapája do viacerých prípravných aktivít, ktorými sa zabezpečuje správne fungovanie krízového mechanizmu IPCR po aktivácii. Medzi tieto aktivity patria:

 • školenia o mechanizme pre zainteresované strany
 • cvičenia v rámci mechanizmu
 • výmena informácií o rizikách a plánovaní
 • vytvorenie siete odborníkov v oblasti krízovej komunikácie z členských štátov a orgánov EÚ

Zdroj: Európska rada, 30.3.2020