Európska komisia prijíma ďalšie opatrenia na boj proti koronakríze a jej následkom

V súvislosti so šíriacou sa epidémiou COVID-19, Európska komisia dnes prijala viacero iniciatív na boj proti koronakríze a jej následkom. Radi by sme Vás informovali o 2 iniciatívach:

  • nástroj SURE a
  • návrh na presmerovanie všetkých dostupných štrukturálnych fondov na reakciu na koronavírus.

1. Iniciatíva SURE - 100 miliárd eur na zachovanie pracovných miest a zaistenie fungovania podnikov

SURE je nový nástroj, ktorý poskytne úvery až do výšky 100 miliárd EUR krajinám, ktoré to potrebujú na to, aby mohli pracovníci dostávať príjem a podniky si mohli udržať svojich zamestnancov. Vďaka týmto prostriedkom ľudia naďalej budú môcť platiť svoje nájomné, faktúry a potravinové nákupy, a zároveň tieto prostriedky prispejú k zachovaniu veľmi potrebnej stability hospodárstva. Úvery budú založené na zárukách poskytnutých členskými štátmi a budú smerovať tam, kde je ich použitie najnaliehavejšie. Nástroj SURE bude podporovať režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia zamerané na pomoc členským štátom pri ochrane pracovných miest, zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb pred rizikom prepustenia a straty príjmu. Firmy budú môcť dočasne skrátiť pracovný čas zamestnancov alebo úplne pozastaviť prácu, a to s podporou príjmu od štátu za neodpracované hodiny. Samostatne zárobkovo činné osoby dostanú náhradu príjmu za súčasnú núdzovú situáciu.

2. Investičná iniciatíva Koronavírus Plus (CRII+) - presmerovanie všetkých finančných prostriedkov z kohéznej politiky na boj proti kríze

Na riešenie dôsledkov krízy v oblasti verejného zdravia sa zmobilizujú všetky neviazané prostriedky z troch fondov kohéznej politiky – Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Na zabezpečenie toho, aby sa finančné prostriedky mohli presmerovať tam, kde sú naliehavo potrebné, sa umožnia presuny medzi fondmi, ako aj medzi kategóriami regiónov a medzi politickými cieľmi. Okrem toho sa upustí od požiadaviek na spolufinancovanie a zjednoduší sa administratíva. Tento návrh dopĺňa prvý balík Investičnej iniciatívy, ktorý sa zameral na okamžitú mobilizáciu fondov a zabezpečenie likvidity pre najviac postihnuté sektory (zdravotníctvo, malé a stredné podniky a trh práce) a bol prijatý ešte koncom marca.


Podrobnosti:

- Otázky a odpovede: Komisia navrhuje SURE, nový dočasný nástroj v hodnote do 100 miliárd EUR na pomoc pri ochrane pracovných miest a ľudí pri práci
- Otázky a odpovede: Investičná iniciatíva Plus v reakcii na koronavírus Nové opatrenia na mobilizáciu kľúčových investícií a zdrojov
- Prehľad: Podpora členských štátov s cieľom chrániť pracovníkov a pracovné miesta – SURE
- Prehľad: Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus
- Texty právnych predpisov sú dostupné na webovom sídle reakcie na koronavírus Komisie
- Prehľad: Reakcia EÚ na koronavírus – najnovšie aktualizácie

Dokument, ktorý sumarizuje doteraz podniknuté kroky zo strany Európskej komisie na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy.Pravidelne aktualizované informácie nájdete na:


Webstránka ZEK SK:

- https://ec.europa.eu/slovakia/home_sk
- https://ec.europa.eu/slovakia/news/najnovsie_spravy_o_opatrenia_eu_v_suvislosti_s_covid-19_sk

Webstránka EK:
- https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sk#opatrenia-e

Zdroj článku: SOPK, Úrad komory, 3.4.2020