Antikorona záruka pomôže malým a stredným podnikom do výšky 1,2 milióna eur

Spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) spúšťa nový program finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu. SIH zverejňuje výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja „SIH antikorona záruka“. Jeho cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.


Tento finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v MSP aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4%. Týmto nástrojom na seba preberie SIH časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke bezúročné.


SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR.


Na SIH antikorona záruku sú v súčasnosti alokované finančné prostriedky vo výške 38 miliónov eur. Vzhľadom na prebiehajúce rokovanie medzi spoločnosťou SIH a Ministerstvom hospodárstva SR, ako aj na avizované opatrenia Vlády SR, sa predpokladá výrazné navýšenie finančných prostriedkov na tento nástroj.


SIH očakáva záujem finančných inštitúcií a žiada ich o využitie pripravovaného nástroja na ponuku čo možno najvýhodnejších podmienok pre úverové financovanie svojich klientov. Prejavenie záujmu a dokladanie splnenia kritérií finančnými inštitúciami sa očakáva v priebehu apríla.


Oprávnené MSP

 • sú zriadené a podnikajú na území SR (vrátané Bratislavského kraja)
 • nespĺňajú definíciu pre „podnik v ťažkostiach“ (v prípade, že sú staršie než tri roky),
 • nespadajú do najvyššej ratingovej kategórie kreditného rizika (podľa interného ratingového hodnotenia predmetnej banky),
 • nepôsobia v oblasti rybolovu a akvakultúry alebo  prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov

 
Oprávnené účely úveru

 • Obstaranie hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest, vrátane prevodu vlastníckych práv v podnikoch a doplnkového prevádzkového kapitálu;
 • Prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest a so založením, posilnením alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP (napr. nákup zásob / tovarov / služieb, energie, a pod.);
 • Prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest na podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu sociálne orientovaných opatrení (napr. udržanie pracovných miest a pod.);
 • Prevádzkový kapitál na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo kontrolu podniku.

 
Podmienky vzťahujúce sa na zvýhodnený uver a bonifikáciu

 • Maximálna výška úveru: 1 180 000 EUR.
 • Maximálna výška krytia/záruky SIH na individuálny uver: 80%
 • Minimálna splatnosť: 3 roky (36 mesiacov) vrátane odkladu splátok.
 • Maximálna splatnosť: 4 roky (48 mesiacov) vrátane odkladu splátok.
 • Splátky istiny a úroku je pritom možné odložiť až o 12 mesiacov od prvého čerpania úveru.
 • Úroková sadzba: štandardná úroková sadzba sa v prvom kroku zníži tým, že marža banky sa na základe poskytnutej záruky zníži o 50 %. Následne sa takto stanovená úroková sadzba dodatočne zníži na základe úrokovej dotácie o max. 4 % p. a., avšak len do úrovne konečnej úrokovej sadzby na úrovni 0 %. Banka nesmie uplatniť menšiu než 4-percentnú úrokovú dotáciu, pokiaľ sa konečná úroková sadzba nachádza nad úrovňou 0 %. Úroková dotácia sa môže začať poskytovať až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa začatia čerpania poskytnutého úveru (teda v okamihu uplynutia odkladu splácania istiny a úroku), pričom sa priznáva spätne k dátumu poskytnutia úveru – t. j. vzťahuje sa aj na úrok, ktorý prináleží obdobiu odkladu.
 • Poplatok za poskytnutie/ navýšenie/ ručenie/ predčasné splatenie úveru: 0 %.
 • Podmienky bonifikácie úroku:
  • v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží MSP priemernú úroveň zamestnanosti riadnych zamestnancov oproti predošlému stavu.
  • V prípade, že malo MSP v čase poskytnutia úveru záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych alebo zdravotných odvodoch, vďaka poskytnutému úveru takého záväzky uhradí.

Online výstavy GLOBALEXPO umožňujú v rámci iniciatívy #POMAHAME bezplatnú registráciu vystavovateľa.
Zdroj: SIH a SARIO, 3.4.2020