Vystavujte na niektorej z online výstav GLOBALEXPO a vyhrajte hodnotné ceny

Vystavujte na niektorej z online výstav GLOBALEXPO a vyhrajte hodnotné ceny v celkovej hodnote 7000 Eur.  ZAREGISTRUJTE SA DO 5 MINÚT AKO VYSTAVOVATEĽ A VYSTAVUJTE ONLINE DO PÁR MINÚT. 
Často kladené otázky:


Otázka: Aké výstavy sú teraz online?

Odpoveď:

 • Poľnohospodárstvo
 • Móda a šperky
 • Záhradkárstvo
 • Hračky a záľuby
 • Voda a nápoje
 • Víno a výroba vína
 • Športy a outdoor
 • Luxusné produkty a služby
 • Potreby pre domáce zvieratá
 • Startupy, inovácie a patenty
 • Home Décor
 • Matka a dieťa
 • Knihy
 • Bazény, Spa a Sauny
 • Štáty a regióny sveta
 • Medicínske vybavenie
 • Finančné služby
 • Cestovanie a cestovný ruch
 • Stavebníctvo
 • Odpadové hospodárstvo a recyklácia
 • Farmácia
 • Domáca a ručná výroba
 • Služby
 • Svadobné potreby a služby


Otázka: Stačí, keď sa zapojím do súťaže aj bezplatným plánom?

Odpoveď: Áno, v tomto prípade sa súťaží o vyšší plán, a to konkrétne Plán 1 v hodnote 99 Eur. Vždy je lepšie, ak sa zakúpi minimálne Plán 2 v hodnote 299 Eur, hlavne z pohľadu lepšieho využitia funkcií konkrétnej online výstavy a možnosti výhry najvyššieho Plánu 3 v hodnote 999 Eur.


Otázka: Ako dlho trvá registrácia vystavovateľa?

Odpoveď: Približne od 3 do 5 minút. Registrácia je jednoduchý proces, ktorý zvládne každý. Pre lepšiu predstavu to vyzerá presne takto:Otázka: Kam sa mám obrátiť, keď budem potrebovať pomoc s registráciou vystavovateľa?

Odpoveď: Môžete nám zavolať na infolinku +421 901 922 302 alebo napísať cez WhatsApp. So všetkým Vám pomôžeme.


Otázka: Aké sú konkrétne podmienky tejto súťaže?

Odpoveď: Právne podmienky súťaže si môžete prečítať v Štatúte súťaže "Štatút súťaže online výstavy GLOBALEXPO" v texte uvedenom nižšie.

ŠTATÚT SÚŤAŽE #POMAHAME PODNIKATEĽOM VYSTAVOVAŤ NA ONLINE VÝSTAVÁCH


Tento štatút (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky a pravidlá súťaže s názvom #POMAHAME PODNIKATEĽOM VYSTAVOVAŤ NA ONLINE VÝSTAVÁCH prebiehajúcej na webovej stránke sociálnej siete facebook.com/globalexpoSKCZwww.globalexpo.online  (ďalej len „Súťaž“) a je jediným záväzným dokumentom upravujúcim Súťaž. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Sekcia A.
Organizátor Súťaže


Organizátorom Súťaže je GLOBAL EXPO s.r.o., Vodná 21, Nitra, Slovenská republika, Európska Únia,  IČO: 51926342, IČ DPH: SK2120839457 (registrovaná podľa § 4 zákona o DPH), Vložka číslo: 122453/B v Obchodného registri Okresného súdu Bratislava I, (ďalej len „Organizátor“).


Sekcia B.
Trvanie Súťaže


Súťaž sa uskutoční v období od 09. apríla 2020 do 08. júna 2020 vrátane (ďalej len „Doba trvania Súťaže“). Súťaž bude ukončená vyžrebovaním výhercu Súťaže dňa 10. júna 2020 (ďalej len „Deň žrebovania“).


Sekcia C.
Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže


Súťaže sa môže zúčastniť každá právnická osoba (s prideleným IČO) alebo živnostník s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je zaregistrovaná na internetovej stránke www.facebook.com a www.globalexpo.online ako vystavovateľ (ďalej len „Stránka“), (ďalej len „Účastník“), a to po splnení všetkých podmienok účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu.

Zo Súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá sa do nej zapojila v rozpore s pravidlami tohto Štatútu, dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi. Organizátor vylúči zo Súťaže aj Účastníka, ktorý naďalej nesúhlasí so svojou účasťou v Súťaži alebo so spracúvaním svojich osobných údajov na účely konania Súťaže a požiada o to Organizátora.


Sekcia D.
Podmienky účasti v Súťaži a pravidlá Súťaže


Podmienkou účasti v Súťaži je registrácia vystavovateľa a vyplnenie minimálne Bezplatného plánu vystavovania alebo zakúpenie Plánu 1 (99 Eur), Plánu 2 (299 Eur) alebo Plánu 3 (999 Eur) na niektorej z nižšie uvedených online výstav:


 • Poľnohospodárstvo
 • Móda a šperky
 • Záhradkárstvo
 • Hračky a záľuby
 • Voda a nápoje
 • Víno a výroba vína
 • Športy a outdoor
 • Luxusné produkty a služby
 • Potreby pre domáce zvieratá
 • Startupy, inovácie a patenty
 • Home Décor
 • Matka a dieťa
 • Knihy
 • Bazény, Spa a Sauny
 • Štáty a regióny sveta
 • Medicínske vybavenie
 • Finančné služby
 • Cestovanie a cestovný ruch
 • Stavebníctvo
 • Odpadové hospodárstvo a recyklácia
 • Farmácia
 • Domáca a ručná výroba
 • Služby
 • Svadobné potreby a služby


Organizátor nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré Účastníkovi vzniknú v súvislosti s jeho účasťou na Súťaži, resp. výhrou v Súťaži.


Sekcia E.
Žrebovanie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhier


Výherca Súťaže (ďalej len „Výherca“) bude vyžrebovaný osobou poverenou Organizátorom Súťaže náhodným žrebovaním z Účastníkov, pričom podkladom pre žrebovanie budú jednotlivé registrácie vystavovateľov. Celkovo prebehne 16 (šestnásť) žrebovaní.

Osoba poverená Organizátorom vyžrebuje v Deň žrebovania 16 (šestnásť) Výhercov, ktorí získajú výhru uvedenú v sekcii F. ods. 1 tohto Štatútu.

Informácie o výsledkoch žrebovania budú uverejnené do 3 (troch) pracovných dní od žrebovania na webovej stránke facebook.com/globalexpoSKCZwww.globalexpo.online. Organizátor uverejní Výhercov Súťaže pod ich prezývkami spolu s odkazom na kontaktný formulár, ktorý sú Výhercovia povinní vyplniť v prípade záujmu o prevzatie Výhry.

Následne bude Výherca osobou poverenou Organizátorom oboznámený s ďalším postupom pri prevzatí výhry.

Za účelom odovzdania výhry je Výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi potrebnú súčinnosť.

Výherca stráca nárok na výhru, ak

 • sa Organizátor nebude vedieť skontaktovať s Výhercom na základe údajov, ktoré poskytol v kontaktnom formulári;
 • Výherca výhru odmietne;
 • sa Výherca vzdá výhry;
 • mu z iných dôvodov nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto Štatútom.
 • V prípade, že Výherca stratí nárok na výhru podľa sekcie E. ods. 6 tohto Štatútu, Organizátor uskutoční žrebovanie ešte raz. V prípade, ak aj nový Výherca stratí nárok na výhru, Organizátor je oprávnený určiť ďalšie nakladanie s výhrou.
 • Výhra bude zaslaná Výhercovi e-mailom na adresu, ktorú Organizátorovi oznámil po jeho kontaktovaní podľa sekcie E. ods. 4 tohto Štatútu.
 • Organizátor odošle výhru Výhercovi najneskôr do 30 (tridsiatich) dní.
 • Organizátor Súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry Výhercovi, ak bolo spôsobené dôvodmi na strane Výhercu.
 • Organizátor má právo výhru v Súťaži Výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak zistí že Výherca Súťaže nesplnil podmienky Súťaže podľa tohto Štatútu alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.


Sekcia F.
Výhra v Súťaži


Výhra v Súťaži je nasledovná:

 1. Cena: 3x predĺženie zakúpeného Plánu 3 vystavovateľa v hodnote 999,- € s DPH o jeden rok (žrebuje sa medzi vystavovateľmi, ktorí majú zakúpený Plán 3)
 2. Cena: 3x aktualizácia zakúpeného Plánu 2 vystavovateľa v hodnote 299,- € s DPH na Plán 3 v hodnote 999,- € s DPH na jeden rok.
 3. Cena: 10x aktualizácia bezplatného plánu vystavovateľa na Plán 1 v hodnote 99,- € s DPH na jeden rok.
 
Namiesto výhry uvedenej v sekcii F. ods. 1 tohto Štatútu nie je možné Výhercovi poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie a Výhra je neprenosná na inú osobu.

Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). Výhra, ktorej hodnota nepresahuje výšku 350,- Eur (slovom: tristopäťdesiat eur) je v súlade so Zákonom o dani z príjmov oslobodená od dane z príjmov. Organizátor súťaže informuje Výhercu o hodnote výhry, ktorá bude uvedená v preberacom protokole, ktorým sa výhra odovzdáva. Organizátor nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností Výhercu.

Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhry v porovnateľnej kvalite a hodnote.


Sekcia G.
Ochrana osobných údajov


Organizátor týmto informuje Účastníkov, že za účelom prípadného odovzdania výhry bude spracúvať ich osobné údaje v rozsahu a spôsobom ako je alebo bude uvedené na webovej stránke facebook.com/globalexpoSKCZwww.globalexpo.online a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý Účastníci, resp. Výhercovia, udelili Organizátorovi pri vyplnení kontaktného formuláru, ktorý im bude odoslaný organizátorom.

Organizátor Súťaže týmto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov Účastníkov bude postupovať v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Sekcia H.
Záverečné ustanovenia


Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia Organizátorom a účinnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke sociálnej siete Facebook facebook.com/globalexpoSKCZwww.globalexpo.online

Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Organizátora jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom uvedeným v sekcii H. ods. 1 tohto Štatútu.

V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Organizátora vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa Súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.

Každý Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s ustanoveniami tohto Štatútu.

Na zaradenie do Súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo túto Súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyžrebovania a uverejnenia Výhercu.

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.


V Nitre dňa 9. apríla 2020, GLOBAL EXPO s.r.o.